ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Learn2Change
Learn2Change

Obchodní podmínky

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Odběratel podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Individuální Smlouva Dodavatele s Odběratelem je nadřazena obchodním podmínkám.

Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Odběratele se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Odběratel svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Souhlasím) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti Dodavatele. Tento souhlas může být Odběratelem kdykoli písemně odvolán.

Objednávka a uzavření Smlouvy

Kupní smlouva vzniká odesláním přihlášky Odběratelem a jejím přijetím Dodavatelem. Toto přijetí Dodavatel neprodleně potvrdí Odběrateli informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Odběratel získává přístupové údaje ke kurzu po připsání zaplacené částky na účet Dodavatele.

Cena a platba

Dodavatel akceptuje následující platební podmínky:

  • Platba předem bankovním převodem
  • Platba předem kartou (až bude tato možnost k dispozici)


Splatnost v případě platby na fakturu je 14 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Odběratel je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet Dodavatele, jinak se Odběratel ocitne v prodlení.

Přihlášením a zaplacením ceny za kurz získává Odběratel právo využívat kurz po smluvní dobu. Pokud tak neučiní, zaplacená částka se nevrací, ale stává se storno poplatkem v celé výši.

Práva a povinnosti

Dodavatel je povinen zaslat přístupové údaje ke kurzu Odběrateli do pěti pracovních dnů od připsání částky zaplacené Odběratelem na účet Dodavatele. Pokud tak neučiní, vyzve ho k tomu Dodavatel emailem. Pokud tak opět neučiní do tří pracovních dnů od obdržení emailu, má Odběratel právo požadovat zrušení Smlouvy a vrácení peněz.

Pokud Odběratel nemůže využívat kurz po smluvní dobu z důvodů na straně Dodavatele, má právo na vrácení části zaplacené ceny nebo její části.

Pokud Odběratel využívá obsah kurzu k dalšímu šíření, aniž by zaplatil cenu pro profesionální uživatele, je povinen tuto skutečnost oznámit Dodavateli a uhradit rozdíl v částce.