Learn2Change
Learn2Change

1. část: Úvod do skupinového a týmového koučování

Jaký je rozdíl mezi individuálním a skupinovým koučováním? A jaký mezi skupinovým a týmovým koučováním? Kdo se do něj může pustit? Na co si dát pozor?

Nic takového jako týmové koučování NEEXISTUJE.
Koučujeme vždy jen INDIVIDUÁLNĚ.
Skupinové nebo týmové koučování je koučování s jednotlivci, které se děje ve skupině.

Otázka k zamyšlení: Jaké jsou výhody a nevýhody týmového koučování?

 

 

Týmové koučování = práce na společné objednávce zadavatele

Skupinové koučování = práce na individuálních objednávkách ve skupině

Proč koučovat v týmu?

Po kliknutí se políčko otevře.

Vyšší efektivita

Skupina nejen přináší daleko více podnětů k učení, ale sdílení samo o sobě napomáhá účastníkům k realizaci jejich cílů v praxi.

Více podnětů pro růst

Lidé se navzájem inspirují, snadněji překonávají problémy, které se zdají „normálnější“, protože je nemají jen oni, „otužují se“ ve schopnosti se otevřít a být sami sebou před ostatními.

Zlepšení vztahů

Roste otevřenost mezi účastníky, i díky vzájemnému poznání roste důvěra, lidé mají společný prožitek.

Společné směřování

V případě společného zadání je jednoznačné, že se posiluje zaměření na společné cíle. Ale i pokud společné zadání není, vzájemné sdílení podporuje u účastníků z jednoho týmu lepší spolupráci.

Kdy nekoučovat v týmu?

  • Kouč není dostatečně zkušený
  • Koučovaní nejsou schopni stejné otevřenosti jako při individuálním setkání
  • Koučovaní nejsou dostatečně kompetentní k tomu učit se od ostatních (v případě individuálních zadání)

Jaké jsou výhody a nevýhody práce s týmem?

Je zpravidla efektivnější, ale zároveň mnohem více riziková. Tým působí jako katalyzátor - urychluje všechno, na jedné straně podněty, zkratky, vše, co směřuje někam dál, na druhé straně však také negativní emoce a podobně.

Práce s týmem přináší množení podnětů, nápadů, možnost extrapolovat, docilovat synergie apod. Obsahem je tedy práce s jednotlivcem s využitím ostatních. Smyslem je pak omezit nebezpečí takové práce a tím zabezpečit, že skupinová práce bude efektivnější než práce s jednotlivcem.

Proto těžiště práce manažerů je v práci se skupinou.

 

Jaké jsou nejdůležitější předpoklady pro realizaci týmového koučování?

Poměrně značná zkušenost s individuálním koučováním
Ano
Ne
Příslušná kvalifikace (metodika) a praxe
Ano
Ne
Nejméně 60 hodin tréninku ve skupinovém koučování
Ano
Ne
Vyšší nároky na osobnost kouče
Ano
Ne
Dobrá znalost všech účastníků
Ano
Ne
Předchozí zkušenost účastníků s individuálním koučováním
Ano
Ne
Vyšší nároky na kvalitu objednávky zadavatele
Ano
Ne
Skupina by neměla přesáhnout šest účastníků
Ano
Ne
8
0
Ano:
Poměrně značná zkušenost s individuálním koučováním
Příslušná kvalifikace (metodika) a praxe
Vyšší nároky na osobnost kouče
Vyšší nároky na kvalitu objednávky zadavatele
Ne:
Nejméně 60 hodin tréninku ve skupinovém koučování
Dobrá znalost všech účastníků
Předchozí zkušenost účastníků s individuálním koučováním
Skupina by neměla přesáhnout šest účastníků

Proč se lidé scházejí k nějaké práci ve skupině, už musí vědět od zadavatele, který je tam posílá. Není role kouče, aby je s tímto poprvé seznamoval.

Profesionální práce se skupinou musí být přísně strukturovaná. Jinak se většinou zvrhne v neřízenou diskusi, která je velice neefektivní.

Dále více pracuje s denním časem, respektive biorytmy. Zatímco dopoledne například pětiminutový prostoj neuspává, po obědě si ho nesmíte dovolit. Jsou-li lidé unaveni, musíte více dynamizovat, aktivizovat.

Zlaté pravidlo: vše, co lze dělat ve skupině, dělat ve skupině. Jen to, co tam nelze dělat, udělat individuálně.

 

 

Týmové koučování podle modelu GROW

Pravděpodobně znáte model koučování GROW. Přesto pro jistotu připomenu:

G = goals (cíle: čeho chcete dosáhnout?)
R = reality (realita: kde jste teď a jak jste se sem dostali?)
O = options (možnosti: jaké jsou všechny možné způsoby, jak dosáhnout našich cílů?)
W = way forward (cesta kupředu: akční plán k realizaci)

Tento model pro týmové koučování je založený na modelu GROW, pouze se dvěma odlišnostmi. GRO je stejné, ale namísto vaší Cesty (Way forward), tento model Rozumí ostatním (Understand) a pak Vykonává (Perform), čímž vznikne jednoduše GROUP!

Ne všichni koučové pracují s týmy. Kromě dovedností potřebných pro individuální koučování byste měli od kouče týmu očekávat těchto pět atributů:

Č. 1: Zaměření na celek. Kouč může být schopný koučovat jednotlivce mnoha způsoby, ale zde je cílem usnadnit učení týmu jako celku. Kouč by měl najít způsoby, jak umožnit členům týmu získat vhled a praktikovat nové chování v kontextu týmu a jeho cílů. Součástí týmového koučování může být individuální hodnocení a zpětná vazba, ale vždy musí souviset se zlepšováním efektivity týmu.

Č. 2: Perspektiva systémového myšlení. Koučové musí pochopit komplexní organizační dynamiku, ve které tým působí.

Č. 3: Zvládání nejednoznačnosti. Týmová dynamika je často nepředvídatelná. Koučové by neměli řídit směřování a konkrétní výsledky týmu. Místo toho by měli poznat způsob, jakým tým funguje a pracuje, a koučovat v souladu s ním.

Č. 4: Schopnost nastavit hranice. Koučové potřebují porozumět hranicím, identifikovat je a řídit. Týmový kouč by se měl naladit na mnoho různých vztahů v týmu. Musí pracovat nejméně ve třech vzájemně propojených systémech: s jednotlivými koučovanými, s týmem jako celkem a s organizací.

Č. 5: Dlouhodobý pohled. Týmové koučování nemá vždy okamžité výsledky. Organizace klade na své členy neustále velké požadavky v mnoha oblastech, takže kouč by neměl tlačit tým, aby se změnil příliš rychle. Pokud je kouč vytrvalý a trpělivý, jednotlivci i tým budou fungovat účinněji.

(podle https://www.ccl.org/multimedia/podcast/the-dynamics-of-team-coaching/)

Otázky k zamyšlení:

S čím se nejčastěji týmové koučování zaměňuje? V čem je týmové koučování jiné než individuální?Jak ošetřit rizika vyplývající z týmového koučování?

 

Test

Co je týmové koučování?

Trénink s koučovacími prvky
Workshop – společná práce na společném tématu
Individuální práce účastníků na společné objednávce

Co nejlépe charakterizuje skupinové koučování?

Jde o práci s celou skupinou najednou
Jde o práci na individuálních objednávkách ve skupině
Jde o rozvoj individuální i skupinové sebereflexe

Otázka k zamyšlení:
Co vám může pomoci nemít případné obavy z týmového koučování?