Learn2Change
Learn2Change

1. část: Úvod do koučování

Jak začít? Vyberte si z nabídky úvodů do problematiky koučování. Tuto úvodní část můžete vynechat, pokud už o koučování něco víte a chcete se zaměřit na detailnější aspekty schopnosti koučovat. A naopak - pokud jste ještě neabsolvovali výcvik koučování, počítejte s tím, že se bez něj neobejdete, pokud se chcete skutečně naučit koučovat. Náš Výcvik koučování je mezinárodně akreditován u EMCC - získal European Quality Award pro vyšší stupeň - Practitioner level. Více na www.systemicky-institut.cz.

Co je a co není koučování?

Koučování se dá chápat jako:
1. životní filozofie, založená na uznání odlišnosti lidí a respektu k nim, způsob chápání sebe, svého vývoje, světa, lidí a vztahů v něm
2. způsob komunikace, založený na naslouchání, respektu a pomáhání k růstu
3. způsob vedení lidí
4. profese, vycházející z definovaných myšlenkových principů a používající soubor metod, technik a postupů

Může vám to znít trochu přehnaně, ale dobré a smysluplné koučování by mělo obsahovat všechny tyto roviny.

Úspěch v koučování se totiž neodvíjí od metod nebo nástrojů, kterým se dá naučit a aplikovat je, ale od osobnosti kouče, který s nimi nakládá. Můžeme říci, že jaký jsem člověk, takový jsem kouč.

Osobnost kouče vychází z jeho přístupu k sobě samému, který teprve potom může nabízet ostatním. Tento přístup spočívá především v sebereflexi - v myšlení o svém myšlení. Pokud to dokáže, může stejně pracovat i s druhými. O sebereflexi pojednává 22. část tohoto kurzu.

Tím, že se učíme přemýšlet o svém myšlení, jej měníme

Jednomu chlapci se zdálo, že se ocitl ve velkém obchodě. Za pultem jako prodavač stál anděl. "Co tu prodáváte?" zeptal se kluk. "Všechno, co si přeješ" odpověděl krátce anděl. Chlapec začal vypočítávat svá přání. "Přál bych si, aby skončily všechny války, aby byla všude spravedlnost, abychom byli snášenliví a velkodušní k cizincům, aby bylo v rodinách víc lásky, aby měli všichni práci, aby ..." - anděl ho přerušil: "Je mi líto, chlapče. Ty jsi mě špatně pochopil. My neprodáváme plody, my prodáváme jenom semena."

Definice koučování

Existuje mnoho různých definic, my vám nabízíme tu od České asociace koučů (tato organizace se v roce 2018 sloučila s EMCC Czech):

Koučování chápeme jako proces kontinuální podpory klienta při stanovování a dosahování jeho vlastních profesních i osobních cílů. Tento proces vede k trvalému zvyšování kompetence partnera, přičemž kouč klientovi ponechává odpovědnost jak za stanovování cílů a hledání cest k nim, tak i za dosažení konečného výsledku.

Kouč není expertem na svého klienta a jeho specifické potřeby, ale je profesionálem na efektivitu práce s lidmi - doprovází koučovaného v hledání jeho vlastních cest, respektuje jeho zdroje a je mu partnerem při volbě co nejefektivnějšího postupů k cíli.

K výsledným efektům dochází ve vzájemné spolupráci na základě synergie, profesionality kouče a aktivity partnera.

Koučování není v žádném případě manipulací (naučím se koučovat, abych věděl, jak dostat své podřízené tam, kam potřebuji). Nemá-li smysl koučovat, je lepší přímo a otevřeně řídit.

Jak vzniklo koučování a kde se používá?

Nevěřím v osud, který člověka ovládne, ať udělá cokoliv. Věřím však v osud, který ho ovládne, když neudělá nic.

Ačkoli koučování jako profese vzniklo až ve druhé polovině 20. století, jeho myšlenkové základy vycházejí z filozofických zdrojů, které se utvářely po tisíciletí. Jde například o humanistickou tradici, některé aspekty křesťanství, existencialismus, postmoderna a konstruktivismus.

Moderní princip koučování vznikl ve sportu (proto si dodnes mnozí pod pojmem „kouč“ představí sportovního trenéra). Šlo o situace, kdy z nějakého důvodu přišel sportovec o svého trenéra a z nedostatku dalších v daném oboru mu byl přidělen trenér z jiného sportovního odvětví. Ten však danému sportu nerozuměl, a tudíž nemohl sportovce vést radami či úkoly. Místo toho byl nucen se ho ptát, kdy se mu daří nejlépe a proč, jak dosahuje nejlepšího výkonu, co mu pomáhá apod. A ukázalo se, že tento způsob kladení otázek, který vedl k hlubší sebereflexi sportovce, sám o sobě dokázal významně zvýšit jejich výkon. Netrvalo dlouho, a o úspěšnou metodu se začal zajímat byznys.

Za zakladatele koučinku jsou považováni Timothy Gallwey a Sir John Whitmore. Spojili znalosti z psychologie a sportu a založili tenisovou a lyžařskou školu, načež byli požádáni, aby přenesli nové způsoby učení do pracovního prostředí. Koučování jako profese vzniklo tedy v USA na konci 80. let.

Proč dnes koučování potřebujeme?

https://www.youtube-nocookie.com/embed/9F6j9zUS-k8?rel=0&showinfo=0

 

Malý test

Dnešní podnikatelské prostředí je silně konkurenční. Proto:

Firmy potřebují dotace od státu.
Firmy musí nutně expandovat na další trhy.
Firmy potřebují samostatné, iniciativní a kreativní pracovníky.

Aby firmy mohly reagovat na měnící se podmínky, musí být dostatečně pružné. Nemohou být tedy sevřeny tuhou hierarchií a mít pravidla na všechno. Samostatní, iniciativní a kreativní pracovníci nemohou (a ani nechtějí) pracovat pod výhradně direktivním vedením. Potřebují prostor pro realizaci svého potenciálu. Ale protože takových je málo, musíme k tomu své dosavadní zaměstnance vést.

Čím se vyznačuje nedirektivní řízení?

Manažer nechá své pracovníky, aby se řídili sami.
Manažer se více ptá než úkoluje.
Manažer používá metodu cukru a biče.

Otázky k zamyšlení:

Co lidé potřebují, aby mohli podávat dobré výkony?

Jaké podmínky potřebují k tomu, aby přemýšleli, přicházeli na nápady a potřebná řešení problémů, nebáli se jít novými cestami, neustále zvyšovali svoji výkonnost a kvalitu práce?

Bude se jim to dařit spíše v prostředí tlaku, kritiky, strachu z chyb? Nebo v prostředí, kde se cítí bezpečně, dokáží být otevření a jsou dostatečně oceňováni?

Když se dítě učí chodit a občas spadne – budete se na něj pro to zlobit? Pokud ne, proč?

Když se chystáme na obchodní schůzku, na jejímž výsledku nám velmi záleží, je lepší připomenout si všechny naše neúspěchy a nezdary nebo se spíše zaměřit na to, kdy se nám dařilo, na naše silné stránky?

Kdy koučování ano, kdy ne?

Jsou situace, kdy koučování není vhodné? Jsou. Především tam, kde se nejedná o osobnost člověka, ale o splnění jednoznačně definovaného úkolu. A dále tam, kde je třeba se rychle rozhodnout a rychle dosáhnout nějakého výsledku. Nebo prostě tam, kde si chceme ponechat zodpovědnost.

Malý test

Kdy NEBUDEME koučovat?

Partner řeší dilema, zda zůstat v dosavadní práci či odejít.
Partner hledá cestu na nádraží.
Partner chce přestat kouřit.

Koučování je strategické, vede ke dlouhodobým změnám, nese většinou trvalé výsledky, ale je časově náročnější.

Koučování je také využitelné pouze v těch případech, kdy je žádoucí nechat klientovi prostor pro vlastní řešení a kreativitu. To není příklad stanovování podnikatelských a pracovních cílů, ale například už je velmi efektivní, pokud klient sám je schopen hledat si vlastní podcíle (neboli cesty) k jejich naplnění. O zadání v koučování pojednává 24. část kurzu.

Čím více manažer koučuje, tím méně má práce a tím lepší výsledky.

Z praktického hlediska je dobré vědět, že koučovací rozhovor v běžné manažerské praxi trvá přibližně hodinu (čím je kouč zkušenější, tím může být kratší, tj. třičtvrtě až půl hodiny). Tento časový prostor je nezbytný k tomu, aby měl klient možnost se nad věcmi zamyslet hlouběji a efektivněji než jak to dělá sám při běžné operativě.

Direktivní přístup (úkolování, kontrola – kdy o všem rozhoduje manažer) je "tady a teď" rychlý, ale klienty nerozvíjí a ponechává veškerou zodpovědnost za výsledky na manažerovi. Ten je pak příliš vytížený a stresovaný.

Z výše uvedeného je zřejmé, že koučování je pouze malou součástí běžné manažerské práce, byť velmi důležitou.

S jakými cíli pracuje kouč?

Každý klient přináší vlastní zadání, na čem chce pracovat, co chce změnit. Proto je každé koučování jedinečné. K čemu však bývá koučování užitečné obecně, bez ohledu na zadání?

 • Osobní, osobnostní a profesní rozvoj
 • Zdokonalení sebereflexe (přemýšlení o tom, jak a proč přemýšlím a co, jak a proč dělám a zda je to tak nejužitečnější)
 • Zvýšení sebevědomí
 • Rozvinutí motivace, spokojenosti, potěšení z práce a z osobních pokroků
 • Překonávání problémů (růst na problémech)
 • Přivykání na samozřejmost práce na sobě samém
 • Realizování řízených změn (kdo jsem, kam jdu a co tam budu dělat?)
 • Zvýšení kompetencí v nacházení vlastních řešení
 • Pracovat s volbou (k čemu je mi dobré to, co chci udělat?)
 • Schopnost řídit sebe sama i vést druhé a účinně ovlivňovat lidské vztahy
 • Strategické, koncepční a kreativní myšlení, odbourávání operativy
 • Týmová spolupráce (využití jejího synergického efektu)
Pro další text klikněte na danou ikonu.
S jakými cíli pracuje kouč?
Cíle zadavatele (firmy)
Koučování lze provádět i v rámci cílů vyjednaných se zadavatelem. Práce se zadáním není jednoduchá a můžete se ji naučit v 7. části tohoto kurzu
Cíle pracovníka
Toto je ústřední část koučování, protože k jeho uskutečnění je třeba, aby měl koučovaný vlastní potřebu změny, tj. vlastní cíle. Máme-li k dispozici zadání od zadavatele, pak jsou tyto cíle vyjednávány v kontextu tohoto zadání.
Cíle nabízené koučem
Ve vzácných případech může cíl nabídnout i kouč, pokud ctí zadání a potřeby koučovaného a je dostatečně zkušený na to, aby svojí nabídkou proces změny nepoškodil.
line
line
line

Co můžete začít dělat hned?

 • Pokud pracovník udělá chybu, nekritizujte ho za to (on ví, že ji udělal), ale věnujte mu chvilku na to, abyste mu pomohli se z ní poučit (například: „Co musíš udělat příště jinak, aby se to neopakovalo?“)
 • Oceňujte často všechny svoje lidi (například: „To se mi líbí, jaks to udělal.“ nebo „Vidím, že se snažíš, to je dobře, jen tak dál.“)

Nebojte se jim ukazovat svoji lidskou stránku: přiznávat vlastní chyby, omlouvat se, říci jim občas něco o sobě..

Otázka k zamyšlení:

Říkáme, že kouč má být hloupý, líný a zvědavý. Jak tomu rozumíte?

Vedení rozhovoru, kladení a typologie otázek, vytyčování a směřování k cíli se dá naučit. Dá se naučit také respekt k lidem? Dá se oprostit od objektivního pojetí světa? Lze opustit svoji pozici experta, který ví?

Platí na to staré přísloví, že když se chce, všechno jde. Pokud to nepůjde, tak k tomu třeba nedozrála doba, nebo to právě teď není nástroj pro nás, můžeme tedy dělat něco jiného, ale nebude to koučování.

Test

Která z následujících činností NENÍ koučováním?

Životní filozofie, přístup k lidem
Metoda vedení rozhovoru
Vedení člověka tam, kam kouč potřebuje

 

Která z následujících činností se NEHODÍ pro koučování?

Dlouhodobá strategická práce
Práce vyžadující rychlý výsledek
Rozvoj osobnosti člověka

Co je pro úspěch koučování NEJMÉNĚ důležité?

Metoda a nástroje vedení koučovacího rozhovoru
Osobnost kouče
Motivace klienta pro změnu

Na co je kouč EXPERT?

Na psychologická témata
Na vedení koučovacího rozhovoru
Na nezasahování do koučovacího rozhovoru


Z jakého předpokladu vychází koučování?

Každý člověk je jedinečný a má vlastní způsoby, jak se rozvíjet.
Každý člověk potřebuje nahlédnout svá omezení a odstranit je.
Každý člověk by měl na sobě pracovat a rozvíjet se.

Která z následujících potřeb se patrně nebude řešit koučováním?

Naučit se pracovat s novým softwarem.
Zvýšit svoji samostatnost a kompetentnost.
Vyznat se sám v sobě.

Shrnutí

 • Koučování je pomáhání lidem, aby si pomohli sami.
 • Ke koučování je potřeba velkého respektu k jedinečnosti klienta.
 • Skutečné koučování je přístup k životu, nejen metoda práce s lidmi.
 • Za výsledek koučování je zodpovědný klient.
 • Koučování je strategická záležitost, vyžaduje čas, ale přináší trvalé výsledky.

Přehled částí kurzu Základy koučování

 1. část: Úvod do koučování (ZDARMA bez registrace)
  Jak začít? Vyberte si z nabídky úvodů do problematiky koučování. Tuto úvodní část můžete vynechat, pokud už o koučování něco víte a chcete se zaměřit na detailnější aspekty schopnosti koučovat.
 2. část: Příprava na koučování v roli klienta a osobnost kouče (ZDARMA bez registrace)
  V této části si můžete vyplnit sebereflexní dotazník, který vás připraví na koučování v roli klienta. Dále se dozvíte něco o osobnosti kouče a můžete si otestovat, zda se na tuto profesi hodíte.
 3. část: Koučování a podobné profese (ZDARMA bez registrace)
  Profesi kouče musíme umět odlišovat od ostatních, podobných profesí. Jaký je rozdíl mezi koučováním, poradenstvím, tréninkem nebo mentoringem?
 4. část: Různé přístupy v koučování (ZDARMA bez registrace)
  Koučovat se můžete naučit na základě různých metodických přístupů. Mezi nejčastější patří systemika, kognitivně-behaviorální přístup nebo gestalt. Seznamte se (nejen) s nimi.
 5. část: Principy koučování a kompetence kouče (ZDARMA bez registrace)
  Ať už při koučování vycházíte z jakéhokoli teoretického a metodického přístupu, principy a nástroje koučování, jakož i kompetence kouče jsou univerzálním základem pro jakékoli koučování.
 6. část: Konstruktivismus jako filozofický základ systemického koučování (ZDARMA bez registrace)
  Již seznámení se s konstruktivismem a jeho odlišení od objektivismu znamená pro mnoho lidí nesmírně užitečnou reflexi svých dosavadních myšlenkových schémat.
 7. část: Teorie systémů (ZDARMA bez registrace)
  Ano, slovo systemický má co dělat se systémem! Porozumění fungování živých a sociálních systémů je důležitou součástí práce kouče, protože všichni jsme součástí různých systémů, které nás neustále ovlivňují a my ovlivňujeme je.
 8. část: Komunikační teorie (ZDARMA bez registrace)
  Jak rozumím tomu, co mi druhý člověk říká? Důležitý není ani tak obsah, jako kontext sdělení.
 9. část: Teorie autopoiézy (ZDARMA bez registrace)
  Jako živé bytosti jsme neinstruovatelné, obnovitelné, a komunikujeme především samy se sebou!
 10. část: Kybernetika (ZDARMA bez registrace)
  Tohle má také co dělat s koučováním? Budete se divit, ale ano! Kybernetika je o řízení a pozorování systémů, a to my všichni jsme a to my všichni děláme…
 11. část: Kontrola a pomoc (ZDARMA bez registrace)
  Velmi užitečný systemický model k rozlišování toho, co vlastně děláme s druhými lidmi. Je zásadní pro koučování, ale hodí se i k jakékoli další práci s lidmi.
 12. část: Ne-problém
  Na řešení zaměřený přístup pracuje zásadně s tzv. ne-problémem. Dokazuje, že člověku můžeme účinně pomoci, aniž cokoli o jeho problému víme! Specifický přístup systemické metody nám umožňuje neztratit se v problému a jít rychle k účinnému řešení.
 13. část: Nastavení kontextu koučování (ZDARMA)
  Koučování funguje pouze v případě, je-li mezi koučem a koučovaným důvěra a každý si je vědom své role. O to se můžeme přičinit.
 14. část: Obecná metodika vedení koučovacího rozhovoru (ZDARMA)
  Než se pustíme velmi podrobně do systemické metodiky, na „rozehřátí“ je dobré podívat se na koučovací metodiku trochu obecněji, protože na těchto základech staví i metodika systemická.
 15. část: Systemická metodika vedení koučovacího rozhovoru (ZDARMA)
  Velmi účinná systemická metoda založená na přístupu zaměřeném na řešení.
 16. část: Vyjednávání a žádost
  Abychom klientovi mohli pomoci, musí to po nás chtít – mít tzv. žádost. Jak se k ní dostaneme?
 17. část: Objednávka a cesta k ní
  Téma spolupráce musíme přetavit do vyhodnotitelných cílů. Klíčová fáze metodiky.
 18. část: Domluva zakázky
  Máme stanoveny cíle. Teď je třeba se domluvit, jak jich kouč pomůže klientovi dosáhnout.
 19. část: Realizace
  V této fázi realizujeme pomocí rozhovoru či jiných technik to, na čem jsme se s klientem domluvili.
 20. část: Uzavření rozhovoru
  Tvar je třeba vždy uzavřít. Jak můžeme uzavřít koučovací rozhovor?
 21. část:  Silné otázky
  Naučíte se nejen typologii otázek, ale také jemněji rozlišovat mezi jednotlivými formulacemi. Začnete rozlišovat také otázky na změny v myšlení a chování.
 22. část: Sebereflexe kouče (ZDARMA)
  Hlavní nástroj kouče a koučování – sebereflexe 1. i 2. řádu by se měla stát naším denním chlebem.
 23. část: Užitečné techniky v koučování
  Měření a škálování, pozitivní přerámování, technika dvou židlí a další užitečné techniky pro kouče.
 24. část: Zadání v koučování
  Lze koučovat, i když my sami máme pro koučovaného cíle? Ano! Pokud je koučování hrazeno organizací, má právo cíle koučování zadat. Vyjednat toto zadání tak, aby bylo v koučování funkční, je uměním. Ukážeme vám, jak na to.
 25. část: Etika v koučování (ZDARMA bez registrace)
  Etika je nejdůležitější fenomén práce s lidmi – proto by vždy měla být na prvním místě!
 26. část: Znalostní testy (ZDARMA)
  Testy máte v každé části, ke které se vztahují. Zde vám nabízíme průřez všemi tématy, abyste si byli jistí, že jste nic nezapomněli.
 27. část: Kazuistiky
  Konkrétní popisy případů koučování absolventů Výcviku koučování I.
 28. část: Závěrečné práce
  Ukázky závěrečných prací absolventů Výcviku koučování I.
 29. část: Koučování jako byznys
  Jak vypadá trh koučování v ČR a jak začít svůj vlastní byznys?
 30. Akreditace koučů (ZDARMA)
  Informace o možnostech a podmínkách mezinárodních akreditací koučů a výcviků EMCC.
 31. část: Doporučená literatura (ZDARMA)