Learn2Change
Learn2Change

10. část: Kybernetika

Tohle má také co dělat s koučováním? Budete se divit, ale ano! Kybernetika je o řízení a pozorování systémů, a to my všichni jsme a to my všichni děláme…

Kybernetika

Ve 40. letech byly v USA pořádány mezioborové konference zabývající se otázkami kontroly a řízení v automatizovaných i živých systémech, včetně společnosti. Nejvýznamnějším pojmem jejich diskusí se stal termín zpětnovazební okruh systému. Tyto konference iniciovaly založení nového vědního oboru – kybernetiky.

Kybernetika byla jedna z prvních věd, která nešla zařadit, protože byla o řád výše než ostatní vědy. Je tedy interdisciplinární. Je to věda o obecných principech řízení (v neživých i živých systémech). Definuje systémy a koncept pozorování.

Pozorovatel pozoruje systém a definuje všechny parametry pozorování.

Kybernetika II. řádu

V 70. letech začali i filozofové a kybernetici zpochybňovat základní princip vědeckosti, který vyžaduje odlišení pozorovatele od pozorovaného. Jde o princip objektivity, že vlastnosti pozorovatele nebudou zahrnuty do popisu pozorovaného. Posun od pohledu na věci z vnějšku k pozorování vlastního pozorování vyplynul z vývoje neurofyziologie a neuropsychiatrie. O 25 let později tedy vznikla kybernetika 2. řádu (kybernetika kybernetiky). Zahrnula do pozorování i pozorovatele, protože v okamžiku, kdy pozorovatel pozoruje systém, stává se jeho součástí. Máme-li cokoli říci o systému, musíme hovořit i o pozorovateli. Z kybernetiky pozorovaných systémů se stala kybernetika pozorujících systémů. Principy kybernetiky jsou aplikovány na ni samotnou. Klade důraz na to, jak pozorovatelé konstruují modely systémů, se kterými interagují.

Pozorovatel je součástí pozorovaného systému.

Otázka k zamyšlení:

Může být kouč zcela nestranný? A jak tato otázka souvisí s kybernetikou 2. řádu?

Souvislost s metodikou koučování

Kybernetika II. řádu (sebereflexe)

Sebereflexí se myslí přemýšlení nad sebou samým. Jedná se o duševní trénink, kdy se nejprve naučíme reflektovat zpětně své chování, aniž bychom ho jakkoli hodnotili. Poté přemýšlíme také o tom, podle čeho si vybíráme sebereflexi, proč a jak reflektujeme právě své určité chování – jde o přemýšlení o přemýšlení (2. řád). Můžeme do něj zahrnout i to, jak koučovaný ovlivňuje v komunikaci nás samotné.

Podrobněji se sebereflexí zabývá 22. část kurzu.