Learn2Change
Learn2Change

11. část: Kontrola a pomoc

Velmi užitečný systemický model k rozlišování toho, co vlastně děláme s druhými lidmi. Je zásadní pro koučování, ale hodí se i k jakékoli další práci s lidmi.

Koncept kontroly a pomoci vychází ze systemického přístupu. Poskytuje nám vynikající vodítko pro rozlišení, kdy ještě koučuji a kdy už ne.

ÚKOL

Přečtěte si následující příběhy a odpovězte na otázku, co mají společného?
1.) Management firmy se rozhodne odměnit dlouholetého loajálního zaměstnance při příležitosti 20. výročí jeho zaměstnání. Na celofiremní konferenci ho vyvolá na podium, slavnostně pohovoří o jeho zásluhách a předá mu dárek. Muž je celý rudý a rozpačitý.

2.) Starý slepý muž stojí u rušné silnice a poslouchá hluk aut. Kolemjdoucí agilní žena neváhá, popadne ho za paži a převede ho na druhou stranu. Nešťastný stařík se pak nemá jak dostat zpátky, u silnice stál pro to, že mu projíždějící auta připomínala jeho mládí, kdy byl automobilovým závodníkem.

3.) Dítěti nejde zavázat tkanička, tak mu maminka pomůže, ale ono se na ní za to rozzlobí.

Pravděpodobně většinu z vás správně napadlo, že se ve všech případech jedná o tzv. nevyžádanou pomoc. Ve všech případech šlo navíc o dobrý úmysl, ten se však nesetkal s přijetím těch, kterých se týkal. Nevyžádanou „pomoc“ nazýváme kontrolou.

Kontrola nemusí být nutně vedená úmyslem druhému pomoci, protože kontrolou je například také zadávání cílů pracovníkům, nebo prosazování vlastního názoru. Kontrolou je totiž vše, co děláme vůči druhému, aniž by to on po nás chtěl.

 

Definice kontroly a pomoci

POMOC je jen to, co děláme pro druhého člověka na základě jeho jasně vysloveného přání. 
KONTROLA je všechno ostatní. 

Nejvyšší rámce vztahů a práce s lidmi jsou vždy kontrolní. Patří mezi ně morálka, etika, zákony, společenské normy, cíle organizace, potřeby kouče.

Pomoc je dojednaný způsob společné práce, kterou si klient přeje.

Jestliže víme, co právě teď druhý potřebuje a také víme, proč a kam ho chceme dovést, tehdy kontrolujeme.

Schopnost rozlišovat mezi kontrolou a pomocí je zásadní pro reflektování co vlastně s druhým člověkem dělám. Umožňuje pracovat s druhými velice efektivně a vyhnout se manipulaci a jiným škodlivostem v komunikaci.

Kontrola a pomoc v práci

Rozhodněte, které přístupy patří do kontroly a které do pomoci.

 

Beru si pracovníka na starost.
Kontrola
Pomoc
Nevyžádaná.
Kontrola
Pomoc
Nechávám rozhodnutí na pracovníkovi.
Kontrola
Pomoc
Vím, co pracovník potřebuje.
Kontrola
Pomoc
Vyžádaná
Kontrola
Pomoc
Pracovník sám ví, co potřebuje.
Kontrola
Pomoc
Strategie
Kontrola
Pomoc
Operativa
Kontrola
Pomoc
Víc pracuje klient.
Kontrola
Pomoc
Víc pracuje kouč.
Kontrola
Pomoc
Kouč pomáhá zadavateli.
Kontrola
Pomoc
Kouč pomáhá klientovi.
Kontrola
Pomoc
Kouč naplňuje své potřeby.
Kontrola
Pomoc
Krátkodobě může být účinné, dlouhodobě ne.
Kontrola
Pomoc
Dlouhodobě účinné, ale časově náročné.
Kontrola
Pomoc
15
0
Kontrola:
Beru si pracovníka na starost.
Nevyžádaná
Vím, co pracovník potřebuje. 
Operativa.
Víc pracuje kouč.
Kouč pomáhá zadavateli.
Kouč naplňuje své potřeby. 
Krátkodobě může být účinné, dlouhodobě ne. 
Pomoc:
Nechávám rozhodnutí na pracovníkovi.
Vyžádaná.
Pracovník sám ví, co potřebuje.
Strategie.
Víc pracuje klient.
Kouč pomáhá klientovi.
Dlouhodobě účinné, ale časově náročné. 

Kontrola je vědomé přebírání zodpovědnosti - čím je silnější, tím silnější je i kontrola. Kontrola i pomoc jsou důležité, obě mají svoje místo. Můžeme tedy kontrolovat i pomáhat, ale měli bychom vždy vědět, co právě děláme a proč.

V knize Pátá hora vypráví Paulo Coelho o dobytém městě v troskách, s tisíci mrtvými. Chlapec ztratil matku i střechu nad hlavou a uprostřed zpustošeného města sedí s hlavou sklopenou. Jeden muž a jedna žena se sami snaží odklízet mrtvá těla.

Večer je zastihl naprosto vyčerpané. Přesto ani zdaleka neudělali vše; a nikdo jiný z Akbaru jim nepomohl.
Oba se vrátili k chlapci. Ten poprvé zvedl hlavu. "Mám hlad", řekl. "
"Půjdu najít něco k snědku", odpověděla žena.
"Přines jídlo jen pro nás, protože my jsme se v potu tváře starali o město", řekl Eliáš. "Ale jestli tenhle chlapec chce jíst, ať se postará sám o sebe."
Žena pochopila; stejně tak by jednala se svým synem.

Otázky 
Jde ze strany Eliáše a ženy vůči chlapci o kontrolu nebo pomoc?
Je v tuto chvíli užitečnější kontrola nebo pomoc? Proč?

 

Druhy kontroly

Koncept kontroly a pomoci je v koučování velmi důležitý. Kontrolovat můžeme mnohými způsoby. Pro zařazení kontroly do koučovacího procesu nám tedy pomůže rozlišovat jednotlivé druhy kontroly - rozlišujeme je především podle stupně zkompetentňování partnera. Systemika zná čtyři:

Pečujeme, když za partnera přebíráme plnou zodpovědnost, i za jeho myšlení a jednání. Stanovíme mu cíle i cestu. V koučování můžeme pečovat, když se například staráme o klientovo zdraví, aniž by si o to řekl.
Dozíráme, když za partnera přebíráme zodpovědnost za stanovení cílů. Cestu už necháváme na něm nebo mu jí pomáháme najít zkompetentňujícím způsobem. Jde o kontrolu, která je často v koučování nereflektovaná, mylně považovaná za pomoc. Často totiž se totiž odehrává pomocí kladení konstruktivních otázek. Proto se jí budeme více věnovat dále.
V tomto druhu kontroly se partnera snažíme přesvědčit či motivovat ke koučování, obecněji k pomoci (chceme, aby byl natolik kompetentní, že si nechá pomoct od kouče).

Jak už víte, vyjednávání je součást metodiky vedení koučovacího rozhovoru, kdy s partnerem vyjednáváme jeho žádost.

Test

Které z následujících myšlenkových nastavení nejlépe charakterizuje péči?

Jsi už dost kompetentní, stačí ti dát cíl.
Řeknu ti, kam půjdeš, i jak se tam dostaneš.
Stanovím ti cíl a pomůžu ti i s cestou.

Které z následujících myšlenkových nastavení nejlépe charakterizuje dozírání?

Vím, kam máš dojít, ale cestu nechám na tobě nebo ti s ní pomůžu pomocí otázek.
Přesvědčím tě, že nejlepší je koučovat.
Nechám na tobě cíl i cestu, jen budu obojí dozírat.

Které z následujících myšlenkových nastavení nejlépe charakterizuje přesvědčování?

Jsi už dost kompetentní, abych tě přesvědčil ke spolupráci.
Budu s tebou pracovat tak, aby sis sám přišel na to, že by ses měl nechat koučovat.
Budu tě motivovat k tomu, aby ses nechal koučovat.

Které z následujících myšlenkových nastavení nejlépe charakterizuje vyjednávání?

Budu s tebou vyjednávat o tom, zda koučovat.
Potřebuji do tebe získat žádost.
Potřebuji od tebe zjistit, na čem chceš u sebe pracovat.

Pravidla profesionální kontroly

  • Volíme vždy nejvýše možný zkompetentňující druh kontroly.
  • Kontrolujeme vždy otevřeně („Potřebuji tě přesvědčit…“)
  • Jakmile-je to možné, přecházíme do pomoci.

Kontrola a pomoc v koučování

Otázky k zamyšlení

Kdy v koučování končí kontrola a kdy začíná pomoc?
Proč je důležité toto rozlišovat?

Nyní se zaměříme blíže na to, kde jsou riziková místa v koučovacím rozhovoru – kde začínající koučové nejčastěji upadají nereflektovaně do kontroly.

V momentě, kdy získáme žádost, dostáváme se v koučování do pomoci – děláme už pro partnera něco na základě jeho výslovného přání. Ale pozor, pouze za podmínky, že dodržujeme metodiku, tj. se žádostí se pomocí otázek dostáváme k objednávce. A právě na této cestě se začínajícím koučům stává, že z pomoci vypadnou. Aniž by se dostali k objednávce, začínají již realizovat – s představou, že cíl je klientovi jasný, ačkoli tomu tak není. Takový druh kontroly se nazývá dozírání.

Kouč často nereflektovaně kontroluje proto, že dozírání lze provádět stejnými nástroji jako cestu k objednávce – pomocí konstruktivních otázek.

Test

Je kontrola součástí koučování?

ne
ano

Děláme-li něco pro partnera na základě domluvené zakázky, jde vždy o koučování?

ne
ano

 

Druhy pomoci

Představte si, že jste s koučovaným došli k objednávce. Nyní vás čeká domluva zakázky. Její součástí je i to, JAK spolu budete na objednávce pracovat, tj. v systemickém jazyce realizovat.

V systemickém koučování rozlišujeme totiž také druhy pomoci - podle toho, zda koučovaný potřebuje něčeho více, či naopak něčeho méně, a dále podle toho, zda kouč nabízí, co již má připravené nebo jde o společné vytváření něčeho nového:

Opět je potřeba respektovat speciální definice jednotlivých termínů, protože jejich význam v běžném jazyce může být velmi odlišný. Zejména to platí o poradenství, které je v podstatě ve většině koučovacích škol synonymem pro samotné koučování. V žádném případě do něj nepatří udělování rad!

VZDĚLÁVÁNÍ – „Pomoz mi rozšířit moje možnosti.“ Kouč předává své znalosti a zkušenosti. Efektivní pouze ve vzácných případech.
PORADENSTVÍ  – „Pomoz mi lépe využít mých možností.“ Kouč pomáhá především otázkami a dalšími metodami rozvíjet možnosti partnera přijít si na svá řešení.  Jde o těžiště práce kouče (95%).
PŘEKONÁVÁNÍ  – „Pomoz mi zbavit se mého trápení.“ Kouč pomáhá především otázkami a dalšími metodami partnerovi k sebeuvědomění. Jde o synonymum pro psychoterapii. 
PODPOROVÁNÍ  – „Pomoz mi lépe nést můj úděl.“ Kouč pomáhá partnerovi svojí podporou snášet a zvládat něco, co nelze změnit.

Test

Který ze způsobů pomoci nabízí nejvíce omezené možnosti pro koučování?

podporování (doprovázení)
vzdělávání
překonávání (psychoterapie)

Ve kterých případech použijeme vzdělávání?

když si to klient přeje
chybí-li mu zkušenosti
chybí-li mu konkrétní informace, fakta

Co nejlépe charakterizuje podporování?

Kouč pečuje o partnera, který se necítí bezpečně.
Kouč pomáhá partnerovi nést něco, co nelze změnit.
Kouč vyslovuje partnerovi svoji podporu.

Když se chce koučovaný zbavit svého trápení, o jaký druh pomoci si říká?

překonávání
poradenství
podporování

Realizaci poradenstvím charakterizuje, že

kouč partnerovi pomáhá tvořit něco nového, přičemž má striktně zakázáno přispět jakýmkoli svým názorem a nápadem, aby nebral partnerovi prostor pro jeho vlastní řešení
kouč navrhuje partnerovi řešení, o kterých si myslí, že by mu mohla být prospěšná a partner se rozhoduje, zda je přijme či ne
kouč partnerovi pomáhá tvořit něco nového, může se do toho výjimečně i zapojit vlastními nápady, ale vždy musí dbát na neustálé zkompetentňování partnera