Learn2Change
Learn2Change

26. část: Etický kodex kouče

Každá z koučovských asociací má vypracovaný etický kodex, k jehož dodržování by se měli zavázat všichni koučové, nejen ti akreditovaní. My vám nabízíme prostudovat Etický kodex EMCC (European Mentoring and Coaching Council).

Zde uvádíme pro nás nejdůležitější etický kodex, neboť ho používá EMCC (European Mentoring and Coaching Council), u kterého je akreditován Výcvik koučování Systemického institutu. Důsledně ho prosím prostudujte a poctivě se zamyslete nad každou větou.

GLOBÁLNÍ ETICKÝ KODEX

pro kouče, mentory a supervizory

Úvod a účel

Veškeré organizace („organizace“) uvedené v oddílu 5 v roli signatářů tohoto Etického kodexu („Kodex“) prohlašují:

Jako členské organizace se zavazujeme k podpoře a propagování těch nejlepších pracovních postupů v oblasti koučinku, mentoringu a supervize, která se stále více profesionalizuje. Všichni naši členové v roli koučů, mentorů, supervizorů, školitelů a/nebo studentů souhlasí v rámci trvalého členství s dodržováním prvků a zásad tohoto Etického kodexu.

Kodex je v souladu s obsahem a požadavky stanovenými v Profesní chartě koučinku a mentoringu. Charta, vypracovaná v souladu s evropským právem, je zapsána v příslušné databázi Evropské unie, která obsahuje samoregulační iniciativy v Evropě.

Kodex je dokument obsahující pokyny a není tedy právně závazným dokumentem, který by podrobně popisoval, co členský stát může a nemůže dělat. Kodex definuje očekávanou nejlepší praxi v oblasti koučování, mentoringu a supervize a podporuje rozvoj nejlepších pracovních postupů v těchto profesích. Jeho účelem je:

  • popsat odpovídající pokyny, odpovědnost a kodex chování vztahující se na všechny naše členy
  • stanovit způsob jednání, chování a výkonu profese našich členů při práci s klienty
  • řídit profesní rozvoj a růst našich členů v návaznosti na odbornou způsobilost našich příslušných organizací
  • sloužit jako poradní orgán jednotlivců, kteří nemusí nutně používat označení profesionální kouč nebo mentor, kteří však používají koučovací nebo mentoringové dovednosti při práci
  • sloužit jako primární organizace v případě jakékoli stížnosti nebo disciplinárního slyšení a řízení, následující po příslušných reklamačních řízeních v rámci našich organizací.

Každý signatář Kodexu může rozhodnout, že k přípravě úplného etického rámce, určeného konkrétně pro jeho členskou základnu, potřebuje další etické standardy a/nebo kodex pracovních postupů (zohledňující kontext, činnost, kritéria členství, strukturu členské základny atd.), který bude doplněním Kodexu.

Taková doplnění nesmí být v rozporu s duchem Kodexu a rovněž nesmí pro ostatní signatáře představovat povinnost, kterou musejí splnit. Taková doplnění mohou být s ostatními signatáři sdílena v rámci průběžné spolupráce mezi profesními organizacemi.

Etický kodex

Kodex je uspořádán do pěti oddílů a popisuje obecná očekávání organizací s ohledem na profesní etiku a chování, jakož i seznam všech členských organizací, který tento Etický kodex podepsaly:

1. Terminologie
2. Práce s klienty
3. Profesionální chování
4. Nejlepší pracovní postupy
5. Signatáři Globálního etického kodexu


1. Terminologie

a) Pro stručnost tento Kodex v příslušných případech označuje:

  • Klienty koučinku, mentoringu, supervize a studenty jako „klienty“
  • Kouče, mentory, supervizory a školitele jako „praktikující členy“ nebo „členy“
  • Koučink, mentoring a supervizi jako „odbornou práci“
  • Koučink, mentoring a supervizi jako „profesi“.

b) Signatáři tohoto Kodexu berou na vědomí, že pojmy „profese“ a „odborný“ se používají k označení činností, které nejsou regulovány zákonem, avšak neustále se profesionalizují a posiluje se též jejich samoregulace.

c) Signatáři tohoto Kodexu berou na vědomí, že označení „kouč“, „mentor“ a „supervizor“ nejsou chráněna a že je může používat kdokoli v tomto oboru, ať už je členem profesní organizace, nebo ne.

d) Každý signatář přesně definuje, který z jeho členů a ostatních zainteresovaných subjektů má tento Kodex dodržovat (tito se budou následně označovat jako „členové“).

e) Ke správnému porozumění tohoto Kodexu by si členové měli být vědomi definic a terminologie jejich příslušné profesní organizace k přesnému určení významu klíčových slov používaných v tomto Kodexu, např. kouč, koučink, klient, člen, mentor, mentoring, sponzor, supervizor, supervize a školení.

2. Práce s klienty

Kontext

2.1 Při odborné práci s klienty v jakékoli roli si členové počínají v souladu s tímto Kodexem a zavazují se poskytnout službu v rozsahu, který lze od praktikujícího člena důvodně očekávat.

Kontrahování

2.2 Před zahájením práce členové zpřístupní tento Kodex klientovi, přičemž mu též vysvětlí a ozřejmí svůj závazek se jím řídit. Členové rovněž klienty a sponzory uvědomí o postupu, jakým lze podávat stížnosti u jejich příslušných organizací.

2.3 Před zahájením práce s klientem členové vysvětlí a vykonají vše pro zajištění toho, aby klient a sponzor věděl a plně rozuměl povaze a podmínkám jakéhokoli koučovacího, mentoringového nebo supervizního kontraktu, včetně finančních a logistických ujednání, jakož i ujednání o důvěrném charakteru informací.

2.4 Členové použijí své odborné znalosti a zkušenosti k tomu, aby porozuměli očekáváním klientů a sponzorů a aby dosáhli shody ohledně toho, jak je zamýšlejí naplnit. Členové se rovněž pokusí zohlednit potřeby a očekávání dalších relevantních subjektů.

2.5 Členové jsou otevření ohledně metod, které používají, a na vyžádání jsou připraveni poskytnout klientovi a sponzorovi informace o používaných postupech.

2.6 Členové zajistí, aby délka trvání kontraktu byla odpovídající pro dosažení cílů klienta a sponzora, a aktivně pracují na tom, aby podporovali nezávislost a soběstačnost klienta.

2.7 Členové se ujistí, že prostředí, v němž se jakýkoli koučink, mentoring, supervize nebo školení odehrávají, nabízí optimální podmínky k učení se a reflexi, a tudíž vyšší pravděpodobnost dosažení cílů stanovených ve smlouvě.

2.8 Zájmy klienta jsou pro členy vždy na prvním místě. Členové však zároveň zajišťují, že tyto zájmy neohrožují zájmy sponzora.

Integrita

2.9 Členové přesně a upřímně reprezentují své příslušné odborné kvalifikace, profesní organizace, jejímiž jsou členy, a vůči klientům, sponzorům a kolegům vystupují v souladu se svými zkušenostmi, školeními, certifikacemi a akreditacemi.

2.10 Při komunikaci s jakýmkoli subjektem členové přesně a upřímně představí hodnotu, kterou v roli kouče, mentora nebo supervizora poskytují.

2.11 Členové se ujistí, že jakýkoli zveřejněný propagační materiál nebo jiné médium neobsahuje přímo či nepřímo vyjádřené nepravdivé nebo zavádějící tvrzení s ohledem na jejich odbornou způsobilost, kvalifikaci nebo akreditaci. Členové přiznávají vlastnictví prací, myšlenek a materiálů původním autorům a nepřipisují autorství sobě.

2.12 Členové jednají v rozsahu platného práva a žádným způsobem nepodporují, nenapomáhají ani tajně nedomlouvají jednání, která jsou nečestná, nezákonné, neprofesionální nebo diskriminující.

Důvěrný charakter informací

2.13 Při práci s klienty členové zachovávají nejvyšší míru důvěrného zacházení s veškerými informacemi klienta a sponzora, pokud není poskytnutí informací vyžadováno zákonem.

2.14 Členové se s klienty a sponzory jasně domluví na podmínkách, za nichž důvěrný charakter informací nebude dodržen (např. protizákonná činnost, ohrožení vlastní osoby nebo ostatních), a odsouhlasí si důvěrný charakter informací ve všech ostatních oblastech, ledaže by poskytnutí informací bylo vyžadováno zákonem.

2.15 Členové si vedou, spravují a skartují odpovídající a přesné záznamy o práci s klienty, včetně elektronických souborů a komunikace, způsobem, který zajišťuje důvěrný charakter informací, bezpečnost a ochranu soukromí a který je v souladu s veškerými příslušnými zákony a smlouvami na ochranu údajů a soukromí, které platí v jejich zemi.

2.16 Členové informují klienty o tom, že jsou v supervizi, a upozorní na skutečnost, že klient může být v tomto kontextu anonymně zmiňován. Je zapotřebí ujistit klienta, že supervizní vztah jako takový je důvěrným vztahem.

2.17 Pokud je klient dítětem nebo zranitelným dospělým, provedou členové společně se sponzorem nebo opatrovníkem klienta opatření k zajištění odpovídající úrovně důvěrného přístupu v nejlepším zájmu klienta se současným dodržením veškeré příslušné legislativy.

Nevhodné interakce

2.18 Členové odpovídají za nastavení a udržování jasných a vhodných hranic, zohledňujících kulturní rozdíly, kterými se řídí veškeré fyzické a virtuální interakce s klienty nebo sponzory.

2.19 Členové se vystříhají jakýchkoli romantických či sexuálních vztahů se stávajícími klienty nebo sponzory.

Členové bedlivě vnímají jakoukoli možnost potenciální sexuální intimity ve vztahu s výše zmíněnými osobami a podniknou odpovídající kroky k zamezení intimního kontaktu nebo pracovní závazek ukončí k zajištění bezpečného prostředí.

Střet zájmů

2.20 Členové nevyužijí klienta ani nebudou usilovat o získání jakékoli nepatřičné finanční či nefinanční výhody z tohoto vztahu.

2.21 K zamezení jakéhokoli střetu zájmů členové oddělují pracovní vztah s klientem od jiných forem vztahů.

2.22 Členové jsou si vědomi potenciálu ke střetu zájmů obchodní či osobní povahy, které vyplývajíí z pracovního vztahu, a řeší je rychle a účinně tak, aby předešli jakémukoli znevýhodnění klienta nebo sponzora.

2.23 Členové zváží vliv případného vztahu s klientem na ostatní vztahy s klienty a s případnými dotčenými prodiskutují potenciální střet zájmů.

2.24 Případný konflikt řeší členové s klientem otevřeně. V případě vzniku konfliktu, který není možné účinně zvládnout, se dohodnou na ukončení tohoto vztahu.

Ukončení profesního vztahu a přetrvávající odpovědnost

2.25 Členové respektují právo klienta ukončit spolupráci kdykoli v jejím průběhu v souladu s ustanoveními koučovacího, mentoringového nebo supervizního kontraktu.

2.26 Členové doporučí klientovi nebo sponzorovi ukončení koučinku, mentoringu nebo supervize, pokud se domnívají, že by klientovi jiný praktikující člen poskytl lepší služby nebo jiný druh odborné pomoci.

2.27 Členové rozumí tomu, že jejich profesní odpovědnost přetrvává i po ukončení pracovního vztahu. Tato odpovědnost zahrnuje:

• zachování sjednaného důvěrného charakteru všech informací týkajících se klientů a sponzorů

• bezpečné a zabezpečené uchovávání všech souvisejících záznamů a údajů v souladu s veškerými

příslušnými zákony a smlouvami na ochranu údajů a soukromí, které platí v jejich zemi

• vystříhání se jakéhokoli zneužití ukončeného pracovního vztahu, které by jinak mohlo zpochybnit

profesionalitu nebo integritu člena nebo profesní komunity

• poskytnutí případné následné podpory, která byla sjednána.

2.28 Členové jsou povinni mít připraveno opatření k předání stávajících klientů a jejich záznamů jinému kolegovi pro případ nezpůsobilosti nebo ukončení praxe.

3. Profesionální chování

Péče o pověst profese

3.1 Členové se chovají způsobem, který za všech okolností příznivě ovlivňuje a podporuje reputaci služby zvyšující svou profesionalitu.

3.2 Členové respektují různorodost praktikujících členů a dalších jednotlivců této profese, jakož i přístupů v oblasti koučinku, mentoringu a supervize.

Uznání rovnosti a různosti

3.3 Členové se řídí stanovisky a strategiemi v různosti, které zastávají jejich příslušné organizace.

3.4 Členové se vystříhají vědomé diskriminace z různých důvodů a usilují o to, aby prohloubili vlastní povědomí o možných oblastech diskriminace.

3.5 Členové jsou si vědomi potenciální nevědomé zaujatosti a usilují o to, aby zastávali respektující a vstřícný přístup, který přijímá a zkoumá rozdíly mezi jednotlivci.

3.6 Členové podpůrným způsobem zasáhnou v případě kolegů, zaměstnanců, poskytovatelů služeb, klientů nebo účastníků, kteří se chovají diskriminujícím způsobem.

3.7 Členové věnují pozornost svým mluveným, psaným a neverbálním komunikačním projevům s ohledem na neúmyslnou diskriminaci.

3.8 Členové se zapojí do rozvojových aktivit, které mohou přispět ke zvýšení uvědomění sebe sama ve vztahu k rovnosti a rozmanitosti.

Porušení profesionálního chování

3.9 Členové berou na vědomí, že případné porušení Kodexu, řešené v rámci řešení stížnosti, může vést k sankcím, včetně ztráty statusu akreditovaného odborníka a/nebo členství v organizaci. V zájmu bezpečnosti klienta, zajištění standardů kvality a reputace profese mohou organizace sdílet mezi sebou podrobnosti o těchto porušeních.

3.10 Člen zakročí v případě jiného člena, pokud má opodstatněný důvod se domnívat, že tento člen jedná neeticky. Pokud není dosaženo řešení, nahlásí člena organizaci.

Právní a zákonné závazky a povinnosti

3.11 Členové jsou povinni znát a dodržovat veškeré příslušné zákonné předpisy v zemích, v nichž jsou profesně aktivní, a při práci dodržují veškeré předpisy a postupy organizace v kontextu, v němž pracují.

3.12 Členové mají uzavřeno vhodné profesní pojištění odpovědnosti za škodu, pokrývající jejich aktivity v oblasti koučinku, mentoringu a supervize v zemích, v nichž působí.

4. Nejlepší pracovní postupy

Schopnost podávat výkon

4.1 Členové mají kvalifikaci, dovednosti a zkušenosti odpovídající tomu, aby naplnili potřeby klienta, a působí v rozsahu své profesní způsobilosti. Pokud je to vhodné, odkáží členové klienta ke zkušenějšímu členovi nebo praktikujícímu členovi s odpovídající kvalifikací.

4.2 Členové mají dostatečnou kondici a zdravotní stav k vykonávání praxe. Pokud tomu tak není nebo si nejsou jisti, zda mohou profesi ze zdravotních důvodů vykonávat bezpečně, vyhledají odbornou pomoc nebo podporu. Pokud je to nezbytné nebo vhodné, ukončí praktikující člen spolupráci s klientem a doporučí jej jinému praktikujícímu členovi.

Průběžná supervize

4.3 Členové se účastní supervize se supervizorem s odpovídající kvalifikací nebo supervizní skupinou kolegů s pravidelností, která odpovídá jejich pracovní aktivitě v oblasti koučinku, mentoringu nebo supervize, požadavkům jejich profesní organizace a úrovni jejich akreditace. Případně se zapojí do reflektivní praxe ideálně se stejně zkušenými a/nebo zkušenějšími kolegy.

4.4 Členové se ujistí, že jakýkoli další vztah se supervizorem neovlivňuje kvalitu poskytované supervize.

4.5 Členové proberou jakékoli etické dilema a potenciální nebo skutečné porušení Kodexu se supervizorem nebo se supervizní skupinou kolegů pro zajištění nezbytné podpory a návodu.

Trvalý profesní rozvoj

4.6 Členové rozvíjejí úroveň způsobilosti v oblasti koučinku a/nebo mentoringu účastí na relevantních a vhodných školeních a/nebo kurzech trvalého profesního rozvoje (CPD).

4.7 Členové se zapojují do činnosti profesního společenství měrou odpovídající jejich úrovni odborných znalostí. Může se jednat o neformální kolegiální podporu ostatních praktikujících členů, zvyšování prestiže profese, výzkum a odborné příspěvky.

4.8 Na základě zpětné vazby od klientů, supervizora a dalších relevantních subjektů členové systematicky vyhodnocují kvalitu své práce.

5. Signatáři Globálního etického kodexu – pro kouče, mentory a supervizory

Asociace koučinku („AC“)

 

Evropská rada pro mentoring a koučink („EMCC“)

www.emccouncil.org (5. února 2016)

 

Asociace profesionálního exekutivního koučinku a supervize

www.apecs.org (1. května 2018)

 

Italská asociace profesionálních koučů

www.associazionecoach.com (1. května 2018)

 

Institut mentoringu, University of New Mexico

https://mentor.unm.edu/ (1. května 2018)

(viz také http://www.emcc-czech.cz/standardy-etika/eticky-kodex/)

Test

Do které oblasti kodexu patří potřeba seznámit klienta s etickým kodexem?

Nejlepší pracovní postupy - schopnost podávat výkon
Práce s klienty - integrita
Práce s klienty - kontrahování

Do které oblasti kodexu patří nutnost být na koučování fyzicky, psychicky i kvalifikačně připraven?

Práce s kienty - kontrahování
Nejlepší pracovní postupy - schopnost podávat výkon
Práce s klienty - nevhodné interakce

Do které oblasti kodexu patří nevyužívání vztahu s klientem k získání jakýchkoli výhod?

Práce s klienty - nevhodné interakce
Práce s klienty - střet zájmů
Profesionální chování - péče o pověst profese

Do které oblasti kodexu patří výzva zakročit v případě neetického chování kolegy?

Profesionální chování - porušení profesionálního chování
Práce s klienty - integrita
Profesionální chování - právní a zákonné závazky a povinnosti

Která z oblastí kodexu vymezuje nakládání s informacemi o klientech?

Práce s klienty - integrita
Profesionální chování - právní a zákonné závazky a povinnosti
Práce s klienty - důvěrný charakter informací

Úkol

Projděte si všechny následující položky a zamyslete se nad tím, nakolik je naplňujete. Neodpovídejte si mechanicky, snažte se být k sobě maximálně poctiví.

K provádění koučování mám odpovídající vzdělání, zakončené certifikátem.
Na své profesionalitě kontinuálně pracuji, například prostřednictvím pravidelných supervizí.
Znám dobře Etický kodex kouče.
Seznamuji zadavatele i své klienty s etickými otázkami (např. diskrétností).
Vždy pracuji v souladu s potřebami zadavatele i koučovaného.
Aktivně podporuji samostatnost klienta a nesnažím se zbytečně prodlužovat zakázku.
Vždy pracuji v prostředí, které mi umožňuje profesionální práci.
Zadavatele i klienty poctivě informuji o svém dosaženém vzdělání a akreditacích.
Necítím-li se dostatečně kvalifikovaný pro konkrétní práci, odmítnu ji.
Používám-li myšlenky či materiály jiných autorů, upozorňuji na tyto zdroje.
Pokud se s koučovaným nedohodnu jinak, nikomu nepodávám informace o koučování a jeho osobě, ani zadavateli.
Zápisy z koučování ukládám tak, aby k nim neměl nikdo jiný přístup.
S klienty v koučování nenavazuji bližší osobní vztahy.
Plně respektuji přání koučovaného ukončit zakázku předčasně.
Pokud se domnívám, že jiný profesionál by byl klientovi užitečnější, doporučím mu ho.
Starám se o dobrou pověst profese koučování a nikdy nehovořím negativně o svých kolezích či konkurentech.
Nepřijímám žádné zakázky jen pro peníze.

Doporučujeme vám se také seznámit s etickým kodexem společné platformy českých koučovských asociací pro etiku:

EPPOK - KODEX ZÁSAD JEDNÁNÍ pro kouče a mentory

(Únor 2011)

Obsah

Část 1 Cíle, status a hlavní definice

Část 2 Profesionální jednání

Část 3 Monitorování & Sankce

Část 1 Cíle, status a hlavní definice

1. Cíle

Tento Kodex zásad jednání obsahuje soupis doporučení, jejichž hlavním cílem je zajistit, aby praktikující koučové a mentoři jednali ve své praxi na profesionální etické úrovni.

Dále poskytuje různá doporučení profesionálním koučovacím a mentorinkovým organizacím, která se týkají přijímání a respektování Etického kodexu jejich členy a monitorování, jak je tento kodex dodržován. Zahrnuje i případné sankce v případě jeho porušení.

Tento kodex má informativně sloužit také pro klienty koučů a mentorů a posílit důvěru veřejnosti v koučovací a mentorovací procesy jako nástroje profesionálního i osobního rozvoje.

Kodex je základem pro přijetí seberegulačního statusu koučovací a mentorské profese v rámci Evropské unie.

Kodex je v souladu s posláním profesionálních organizací podporovat a zajišťovat kvalitu koučování a mentorování. Tento kodex je veřejným dokumentem.

2. Status

Tento kodex nemá právní účinnost, pokud není přijat vládním orgánem. Nezávisle na této skutečnosti je však tento kodex považován za dokument, nastavující standardy etického a profesionálního jednání. Byl převzat uznávanými profesionálními organizacemi a přijat Evropskou unií, aby byl publikován na oficiálním seznamu Seberegulujících profesí (list of Self-Regulated professions).

Při rozhodování o svém profesionálním a etickém chování musí koučové a mentoři zvážit tento kodex zásad jednání jako dodatek k jejich národním zákonům a regulacím.

Pokud tento kodex nastavuje vyšší standard jednání, než vyžaduje zákon, koučové a mentoři musí jednat v souladu s tímto vyšším standardem.

3. Obecné definice

Existuje mnoho různých definic koučování a mentorování a jejich cílů. Následující popisy slouží potřebám tohoto kodexu a nejsou míněny jako jediné možné definice.

3.1 Koučink a mentorink

jsou aktivitami v oblasti profesionálního a osobního rozvoje, které se soustřeďují na jednotlivce a týmy. Tyto činnosti se opírají o vlastní zdroje a schopnosti klienta s cílem pomoci mu vidět a prozkoumat různé alternativní možnosti pro zlepšení jejich kompetencí, pro zkvalitnění jejich rozhodování a zvýšení kvality jejich života.

Proto profesionální kouč nebo mentor může být popisován jako expert ve vytváření vztahů s lidmi v rámci řady rozhovorů se záměrem sloužit klientům ve zvýšení jejich výkonů, podpoření jejich osobního rozvoje nebo obojího s tím, že si volí své vlastní cíle a způsoby jejich dosahování.

3.2 Koučink

Jedna z definic koučinku zní následovně:

“Koučování je facilitováním klientova učebního procesu za použití profesionálních metod a technik, které pomáhají klientovi zlepšovat to, co ho dosud brzdilo a posilovat to, co je pro něj efektivní, aby dosáhl svých cílů.”

Koučink může být také popsán takto:

“Koučink je partnerský vztah s klienty v průběhu myšlenky evokujícího kreativního procesu, jenž inspiruje klienty ke zvýšení jejich osobního i profesního potenciálu.”

Koučink může v rámci organizace zahrnovat jak individuální koučování jednoho člověka, tak skupiny více lidí.

3.3. Mentorink

Mentorink lze popsat jako proces rozvoje, který zahrnuje přenesení dovednosti nebo znalosti od zkušenějšího člověka k méně zkušenému člověku pomocí učebního rozhovoru a zasvěcení do role. Může být také "učebním partnerstvím" mezi kolegy.

Část 2 Profesionální jednání

1. Hranice kompetencí

Koučové a mentoři by měli poskytovat své služby veřejnosti pouze v rámci hranic těch oblastí, které spadají do jejich kompetencí, odpovídající jejich odbornému vzdělání, výcvikům, studiu a zkušenostem. Pokud daná záležitost nespadá do jejich kompetencí, měli by tam, kde je to vhodné, spolupracovat s jinými profesionály formou doporučení, aby tím maximálně efektivně pomohli klientovi.

Koučovací a mentorské kompetence se měří v souladu s Kompetenčním rámcem, který je široce uznávaný na Evropské úrovni. (Dva příklady Kompetenčních rámců jsou uvedeny v Přílohách 1 a 2 tohoto Kodexu zásad jednání).

Pokud si koučové nebo mentoři nejsou jisti svými kompetencemi ve své práci, měli by podniknout odpovídající rozumné kroky, aby poskytovali profesionální služby a chránili klienty a další lidi před poškozením.

Pro vyvrácení jakýchkoliv pochybností spadá jak koučink, tak mentorink do oblastí mimo psychoterapeutické služby. V případech, kdy jsou koučové a mentoři žádáni, aby někomu poskytli psychoterapeutické služby, by měli tomuto člověku jasně sdělit, že takové služby neposkytují a doporučit mu vyhledání odborníka na psychoterapeutické služby.

2. Výcvik

V oborech koučinku a mentorinku je uznávána řada vědecky podložených a odborných poznatků. Mentorská a koučovací praxe je postavená na těchto prokázaných poznatcích.

Proto by koučové a mentoři měli absolvovat odpovídající odborné výcviky, které zahrnují jak teoretické znalosti, tak i praktické kompetence. Závěrečným testem kompetencí by měly být skutečné schopnosti kouče nebo mentora, nejen teoretické znalosti.

3. Vědomý profesionální rozvoj

Koučové a mentoři by se měli neustále snažit rozvíjet a posilovat svoje kompetence a průběžně se dále vzdělávat formou výcviků a kurzů.

Všem koučům a mentorům se doporučuje udržovat aktivní kontakt s pokročilejším koučem či mentorem a pravidelně s ním konzultovat souběžně s účastí na koučovacích a mentorských programech. V těchto konzultacích se mohou soustředit na oblasti, týkající se dávání podpory a dále řešení a vyjasňování témat spojených s koučovací či mentorskou praxí s klienty. Cílem je zajistit etické a profesionální jednání a průběžný profesionální rozvoj.

4. Dodržování Etického kodexu

4.1 Koučové a mentoři musí důsledně dodržovat Etický kodex, který od koučů a mentor vyžaduje minimálně následující:

a. Jednat vždy v rámci svých vlastních odborných kompetencí.

b. Snažit se vytvořit pro koučink / mentorink vhodné prostředí.

c. Dělat s klienty nebo s organizacemi, které to financují, jasné dohody a dodržovat je. Takové dohody mají zahrnovat:

- Kontext a dohodnuté cíle programu / činnosti

- Role kouče/mentora

- Etické klauzule a ustanovení

- Detaily programu / činnosti obsahující délku konání, množství setkání, místo konání, atd.

- Platby a platební podmínky

- Právo klienta ukončit spolupráci

d. Dodržovat vysokou úroveň mlčenlivosti o všech informacích, týkajících se klienta, pokud to není v rozporu se zákonem (pokud zákon nevyžaduje sdělení určitých informací).

e. Neříkat lži nebo zavádějící informace (týkající se například kvalifikace, úrovně kompetencí, výsledků koučovacího nebo mentorského procesu, apod.)

f. Nevydávat cizí práci za vlastní

g. Nezneužívat žádným způsobem klienty (například finančně, sexuálně apod.)

h. Vyvarovat se jakémukoliv konfliktu zájmů

i. Pečlivě zajišťovat, skladovat a případně bezpečně likvidovat jakékoliv záznamy vytvořené v průběhu koučování či mentorinku. Maximálně respektovat důvěrnost a soukromí klienta a jím poskytnutých informací v souladu se zákony a dohodami a poskytovat mu tím bezpečné prostředí.

V přílohách číslo 3 a 4 tohoto Kodexu zásad jednání jsou popsány dva příklady kodexů profesionálních organizací zahrnující etické standardy.  Každý člen profesionální koučovací nebo mentorské organizace má dodržovat Etický kodex dané organizace.

4.2 Profesní koučovací a / nebo mentorské organizace mají požadovat dodržování některé z níže uvedených verzí Etického kodexu nebo jejich ekvivalentu jako podmínku členství v organizaci.

4.3 Profesní koučovací a / nebo mentorské organizace mají mít v rámci členství daný postup na disciplinární řízení a řešení stížností v případě porušení jejich Etického kodexu.

4.5 Koučové a mentoři mají spolupracovat při zjišťovacím šetření týkajícím se etiky a přijmout zodpovědně a závazně výsledky těchto zjištění, následných rozhodnutí a požadavků profesní organizace, ke které patří. Samotná neochota spolupracovat či odmítnutí spolupráce je považováno jako porušení etiky.

4.4 Jestliže závazky koučů a mentorů týkající se etiky jsou v rozporu se zákonem, je nutno dodržovat zákon. V případě pochybností by měl kouč nebo mentor vyhledat profesní organizaci, ke které patří, ve snaze vyřešit zodpovědně tento konflikt a zachovat základní principy lidských práv.

Část 3 Monitorování a sankce

1. Každá profesní koučovací a / nebo mentorská organizace hlásící se k tomuto Kodexu zásad jednání má mít dané postupy, jak sledovat a řešit případy jeho domnělého porušení.

2. Orgán, zodpovědný za vytvoření a hlídání tohoto postupu, by měl být nezávislý. Může to být stejná etická komise, která má za úkol řešit domnělé porušení Etického kodexu.

3. Tato nezávislá komise má být složena z členů profesní organizace a měla by být sestavena tak, aby nedošlo k žádnému konfliktu zájmů.

4. Další možností pro profesní organizace, hlásící se k tomuto kodexu, je společně založit nezávislou dohlížející komisi, která bude mít na starost Monitorovací a postupy a sankce s ohledem na profesi jako celek.

5. Tento kodex podporuje vyřešení problémů souvisejících s profesionálním jednáním člena dané organizace přímo a na neformálním základu, pokud je to vhodné a možné.  Stížnosti by měly být nejprve sděleny jednotlivci nebo organizaci, které se týkají.

6. V případě porušení tohoto kodexu doporučujeme poté, co proběhne formální právní proces, nastolit níže popsané sankce v míře odpovídající závažnosti přestupku:

- Varování a případný požadavek na zlepšení jednání konkrétním způsobem nebo přijetí vhodných kroků, jako je další vzdělávání nebo následná (specifická) supervize. Vše je třeba konkrétně časově ohraničit;

- Pozastavení procesu akreditace, způsobilosti vést supervizi či tréninky, uznávaný status či členství v profesní organizaci na konkrétní časové období nebo do splnění požadovaných podmínek;

- Ukončení akreditace, způsobilosti vést supervizi či tréninky, uznávaný status či členství v profesní organizaci.

7. Každá organizace, která se hlásí k tomuto kodexu, má pravidelně v časových intervalech přehodnocovat funkčnost Kodexu zásad jednání. O svých závěrech má poté informovat ostatní organizace, které se k němu hlásí. Záměrem je vyvolat diskusi a dohody o případných změnách v tomto kodexu.

Příloha 1

Kompentenční rámec Evropské mentorské a koučovací rady (Competency Framework of European Mentoring and Coaching Council) – viz. https://www.emccouncil.org/quality/competences/

Příloha 2

Kompetenční rámec Mezinárodní federace koučů (Competency Framework of International Coach Federation) – viz. https://coachfederation.org/core-competencies

Příloha 3

Etický kodex Evropské mentorské a koučovací rady (Code of Ethics of European Mentoring and Coaching Council) – viz. https://www.emccouncil.org/quality/ethics/

Příloha 4

Etický kodex Mezinárodní federace koučů (Code of Ethics of International Coach Federation) – viz. http://www.coachfederation.org/ethics/

„Hlavní schopnosti člověka jsou rozum a vůle; rozum, který je nutno vést k pravdě; vůle, kterou je třeba podrobit ctnosti. První je dílem logiky, druhé dílem etiky.“(Denis Diderot)