Learn2Change
Learn2Change

3. část: Koučování a podobné profese

Profesi kouče musíme umět odlišovat od ostatních, podobných profesí. Jaký je rozdíl mezi koučováním, poradenstvím, tréninkem nebo mentoringem?

Co není koučování?

Mnoho lidí o koučování mluví, ale málokdo ví, co obnáší. Dokonce někteří ho prý používají, ale často dělají něco úplně jiného. K čemu to vede? Mnozí pak nahlížejí na koučování jako na něco, co hodně slibovalo, ale nepřineslo očekávané výsledky.

Koučování se často zaměňuje s podobnými způsoby práce s lidmi, proto je zde uvádíme se stručnou charakteristikou, abyste je dokázali rozlišit.

ÚKOL:

Přečtěte si charakteristiku profese a rozhodněte, zda se jedná o vzdělávání, poradenství, trénink, mentoring nebo psychoterapii. Poté na text klikněte, abyste si ověřili správnou odpověď.

Co není koučování?
Slouží k dosažení duševního zdraví klienta, ale i k řešení problémů běžného života, nebo ke zlepšení vztahů uvnitř skupiny, např. rodiny. Většina škol je založena na rozhovoru, ačkoli v některých se využívají i další způsoby komunikace jako psaní, kreslení, komunikace prostřednictvím doteku nebo zážitek těla.
Psychoterapie
Cílem je nabídnout možnosti řešení problémů a pomoc při jejich realizaci. Základem je poskytování rad ze strany zkušenějšího člověka, experta na danou problematiku.
Poradenství
Jde o způsob rozvoje zaměstnanců formou předávání zkušeností v dané oblasti méně zkušeným kolegům. Základní funkcí této dobrovolné podpory je profesní a sociální rozvoj kolegů v organizaci - nabízení podnětných nápadů, podněcování profesionálního chování, učení příkladem, vysvětlování fungování organizace, nabízení rad a pomoc v kariéře apod.
Mentoring
Jde o nácvik určitých dovedností, kdy opakováním dochází k zapamatování na podvědomé úrovni. Cílem je nejen zdokonalovat se v dané činnosti, nýbrž umět ji samostatně, promyšleně používat i za měnících se podmínek.
Trénink
Proces získávání nových vědomostí, znalostí, teoretických konceptů. Tento proces probíhá učením během výuky. Výsledkem je systém vědomostí člověka rozvíjející jeho poznávací a praktické činnosti, kterými se kultivují jeho vlastnosti a ovlivňují jeho postoje.
Vzdělávání
line
line
line
line
line

Úkol:

Porovnejte jednotlivé profese z hlediska toho, kdo je v nich na co expert, a z hlediska zodpovědnosti za výsledek. Pro vzdělavatele, trenéry, mentory apod. používáme slovo profesionál, pro studenty, koučované apod. slovo klient. Doplňujte tato slova do tabulky podle toho, kdo nese za co zodpovědnost. Jak spolu souvisí expertnost a zodpovědnost za výsledek?

Zodpovědnost za proces Zodpovědnost za výsledek
Vzdělávání a trénink
Poradenství
Mentoring
Psychoterapie
Koučování

Malý test

Které vstupy lze spíše očekávat od kouče a které od mentora či konzultanta?

„Jak bys na to šel?“
Kouč
Mentor/poradce
„Zkus to ještě rozvést.“
Kouč
Mentor/poradce
„Měl bys na to jít takto…“
Kouč
Mentor/poradce
„Co potřebuješ?“
Kouč
Mentor/poradce
„Spolu to určitě zvládneme.“
Kouč
Mentor/poradce
„Myslím, že to děláš dobře.“
Kouč
Mentor/poradce
„S čím ti mohu pomoci?“
Kouč
Mentor/poradce
„Nechci ti radit, ale… “
Kouč
Mentor/poradce
8
1

Test

Která z definicí nejlépe odpovídá mentoringu?

Mentor poskytuje nové znalosti a dovednosti.
Mentor předává své zkušenosti.
Mentor poskytuje pomoc v těžkých situacích.

S jakou jinou profesí se koučink nejčastěji zaměňuje?

Trénink
Mentoring
Psychoterapie

Které z těchto profesí je koučování nejvíc podobné?

Psychoterapie
Mentoring
Trénink

Možná jsem teď některé z vás trochu zmátla. Jak je možné, že nejčastěji se koučování zaměňuje s mentorováním, ale nejvíce podobné je psychoterapii? Je to z toho důvodu, že největším problémem začínajících nebo nepříliš zralých koučů je neschopnost nechat zodpovědnost za výsledek na klientovi. To pak svádí k "expertství" - poskytování svých zkušeností.

Jaký je rozdíl mezi koučováním a psychoterapií?

Zde se můžete setkat s mnoha různými názory. Já proto tvrdím, že tento rozdíl si definuje každý kouč sám, podle svého vzdělání a praktických zkušeností. Pro mě je koučování a psychoterapie to samé, jediný rozdíl je v kontextu - koučování musí přinášet výsledky v poměrně krátkém čase a tudíž je také finančně náročnější. Při porovnání je však samozřejmě důležité, o jakém přístupu v psychoterapii mluvíme - některé psychoterapeutické metody jsou pro koučování vhodnější, než jiné. Více o různých přístupech v koučování pojednává 4. část tohoto kurzu.

Jaký rozdíl mezi koučováním a psychoterapií vidíte vy?