Learn2Change
Learn2Change

5. část: Principy koučování a kompetence kouče

Ať už při koučování vycházíte z jakéhokoli teoretického a metodického přístupu, principy a nástroje koučování, jakož i kompetence kouče jsou univerzálním základem pro jakékoli koučování.

Principy koučování

V 1. části kurzu jste se dozvěděli, že existuje mnoho různých přístupů v koučování, ale všechny mají společné principy, které definují tuto profesi. Nezáleží tedy na tom, jakou z koučovacích metodik používáte, ale především na tom, zda dodržujete principy koučování.

Které to jsou?

  • Partner je expert na svoje problémy/cíle – věřím v jeho kompetentnost.
  • Partner má zodpovědnost za sebe, za výsledky koučování a spoluzodpovědnost za koučovací vztah a proces.
  • Kouč má zodpovědnost za sebe, za proces a vůči zadavateli.
  • Objevování, rozvíjení a růst na zdrojích.
  • Cílená práce na jasně formulované zakázce.
  • Rozšiřování komplexity a využívání potenciálu partnera.
  • Etika – koučování se řídí přísnými etickými principy.
  • Estetika – jde o příjemný, lidský zážitek; kouč přijímá a komunikuje pozitivně.
  • Používání specifických nástrojů (otázky, připojování se, konstruování, sebereflexe, ...).

KOUČ zrcadlí, reflektuje, doprovází, …
PARTNER rozhoduje, vede, …

Role kouče a koučovaného

Z principů koučování vyplývají i role kouče a koučovaného. Pokud si oba nejsou vědomi svých rolí nebo z nich "vypadávají", k žádnému koučování nemůže dojít. To se stává v případech, kdy jsou kouč a koučovaný vůči sobě ještě v jiném vztahu (například manažer - podřízený nebo partner - partnerka).

V případě, že klient zažívá koučování poprvé, může se také stát, že i když teoreticky svoji roli pochopí, bude přesto vnitřně stále nastaven na to, že od kouče něco získá (podobně jako od poradce či mentora). Jakmile zjistíte, že tomu tak je, je třeba se znovu ke smyslu koučování a roli koučovaného vrátit.

Test – principy koučování

Rozhodněte, zda následující tvrzení patří koučování nebo ne:

 

Partner je expert na svoje problémy.
Ano
Ne
Kouč partnerovi radí.
Ano
Ne
Kouč je zodpovědný výsledek rozhovoru.
Ano
Ne
Partner je expert sám na sebe, kouč je expert na vedení rozhovoru.
Ano
Ne
Kouč ví dobře, co partner potřebuje a snaží se ho k tomu dovést.
Ano
Ne
Partner má zodpovědnost za sebe, za výsledky koučování a spoluzodpovědnost za vztah a proces.
Ano
Ne
Kouč má profesionální zodpovědnost za sebe, za proces a vůči zadavateli.
Ano
Ne
Objevování, rozvíjení a růst na zdrojích.
Ano
Ne
Kouč přeformulovává problémy partnera tak, aby jim lépe rozuměl.
Ano
Ne
Cílená práce na jasně formulované zakázce.
Ano
Ne
Kouč se musí řídit etickými rámci.
Ano
Ne
11
0
Partner je expert na svoje problémy – ano
Kouč partnerovi radí. – ne
Kouč je zodpovědný výsledek rozhovoru. - ne
Partner je expert sám na sebe, kouč je expert na vedení rozhovoru. – ano
Kouč ví dobře, co partner potřebuje a snaží se ho k tomu dovést. - ne
Partner má zodpovědnost za sebe, za výsledky koučování a spoluzodpovědnost za vztah a proces. - ano
Kouč má profesionální zodpovědnost za sebe, za proces a vůči zadavateli. - ano
Objevování, rozvíjení a růst na zdrojích. – ano
Kouč přeformulovává problémy partnera tak, aby jim lépe rozuměl. - ne
Cílená práce na jasně formulované zakázce. - ano
Kouč se musí řídit etickými rámci. - ano

Kompetence kouče

Osm kategorií kompetencí pro mentory a kouče podle EMCC

Protože se nejstarší, největší a nejsilnější profesní organizace koučů Česká asociace koučů spojila z důvodů mezinárodního uznání udělovaných akreditací s EMCC (European Mentoring and Coaching Council), uvádíme zde kompetence, podle kterých se hodnotí způsobilost koučů (nejen) pro účely akreditací této organizace.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/WQtsnTNPrhc?rel=0&showinfo=0

Sebepoznání

Schopnost kouče porozumět sám sobě, svým hodnotám, přesvědčením, chování a rozpoznat, jak to ovlivňuje jeho koučovací praxi. Díky sebepoznání je kouč schopen přizpůsobit svůj koučovací styl v závislosti na cílech a potřebách koučovaného, případně zadavatele koučování.

Závazek k seberozvoji
Schopnost kouče si neustále všímat kvality své práce a zvyšovat standardy své praxe kouče podle nejnovějšího poznání v oboru. Zahrnuje také závazek kouče udržovat dobrou pověst koučovací profese.

Kontraktování
Schopnost kouče stanovit a udržet očekávání a hranice koučovacího kontraktu s klientem, případně se zadavatelem koučování.

Vytváření vztahu
Schopnost kouče navázat dobrý a pro klienta prospěšný vztah, případně vztah se zadavatelem koučování. Následně je důležité tyto vztahy udržovat a rozvíjet.

Rozvíjení nápadů a učení
Schopnost kouče pracovat s klientem a zadavatelem koučování na nových vhledech a novém učení.

Orientace na výsledek a akci
Schopnost kouče podpořit klienta v uskutečnění žádoucích změn. K tomu kouči napomáhá vědomé zaměření na postup dopředu a dovednosti potřebné pro nasměrování klienta k nějaké akci.

Využívání modelů a technik
Schopnost kouče využívat různé modely, metody, techniky a nápady přesahující rámec základních komunikačních dovedností se záměrem podpořit uvědomění a nové učení koučovaného.

Vyhodnocování
Schopnost kouče shromažďovat informace o kvalitě své koučovací praxe. Pomocí těchto zpětnovazebných informací následně kouč vyhodnocuje výstupy jednotlivých koučovacích procesů a tato pravidelná činnost se stává charakteristickým rysem jeho koučovací praxe.

Příklady sebereflexe podle kompetencí EMCC můžete nalézt v Průvodci reflektivním protokolem na http://www.emcc-czech.cz/akreditace-2/akreditace-koucu/.

Kompetence kouče podle ICF

Máte-li zájem seznámit se s kompetenčním modelem i další koučovské asociace na našem trhu, naleznete ho zde: https://www.coachfederation.cz/cz/pro-klienty/kompetence-icf-kouce.html.

ÚKOL - Sebereflexe

Projděte si každou položku kompetencí EMCC a zamyslete se, jak ji dokážete v praxi naplňovat. Zároveň si vytvořte seznam vašich nejsilnějších a nejslabších kompetencí.

ÚKOL – Sebekoučování

Vezměte si svůj seznam vybraných kompetencí. Odpovězte si na otázky:

Mé tři nejsilnější kompetence:

Díky čemu se tyto kompetence u mě vyvinuly? 
Jakým zdrojům za ně vděčím?
Jaký typ klientů díky nim budu přitahovat?
Jak tohoto faktu můžu využít při prodeji své práce?

Mé tři nejslabší kompetence:

Jak bych měl/a přesně formulovat své cíle, abych se v daných kompetencích zlepšil/a?
Co budou první náznaky zlepšení?
Kdo a na čem to pozná?
Co musím změnit ve své hlavě, abych těchto cílů dosáhl/a?
Co musím změnit ve svém chování, abych těchto cílů dosáhl/a?

Kompetence koučovaného?!

Stávají se situace, kdy do koučování přichází klient a předpokládá, že kouč ví, co potřebuje, co se bude dál dít, či jak s tím vším, co si partner přináší, naložit.

Podnět k „vysvětlivce“ k této situaci se zrodil v otázce jednoho účastníka kurzu v momentě, když jsme mluvili o kompetencích klienta v koučování. Zeptal se, zda i on má nějaké kompetence, když je teprve na začátku procesu.

Má tedy partner nějaké kompetence a v čem? Nebo je vše na kouči? A zde se dostáváme k důležitosti „vzdělat“ budoucí koučované v tom, co je na straně kouče, a co partnera. Pokud dotyčný přichází do koučování bez potřeby na něčem pracovat, bez podnětu a chuti ke změně, pak to půjde těžko.

Stávají se situace, kdy přichází člověk „poslaný“ od svého nadřízeného či člověka z HR se slovy „říkal šéf, že mi něco poradíte“ nebo „já osobně nic nepotřebuji, ale vy se mnou určitě něco uděláte…“. Jde tedy o nepochopení kontextu procesu koučování někdy i u těch, kteří svoje lidi odesílají ke koučům. Jde také o „přípravu“ partnera samotného. Vhodným klientem do koučování je totiž člověk, který má potřebu na sobě pracovat, má podněty ke změně, a je ochoten pro to sám něco udělat.

Kompetence koučovaného jsou tedy také ve hře - jsou to nejen výše uvedené předpoklady, ale ještě mnohem více…například výdrž a odvaha a další. Kouč se postará o proces, ale kam proces povede - to je na straně koučovaného. Je to dobré vědět i v roli těch, kteří svoje kolegy do koučování posílají…tedy že koučování je pro kompetentní lidi.

Podrobný přehled kompetencí kouče podle EMCC naleznete v 8. části kurzu Systemické koučování pro pokročilé kouče.